en-USnl-NL
Saturday, November 27, 2021

Wat is de STIMVA?

De Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemingsvereniging evofenedex en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Deze partijen hebben zich bereid verklaard om de zorg op zich te nemen voor de inrichting en de exploitatie van een centraal meldpunt voor vrachtautobergingen op het hoofdwegennet en voor het beschikbaar stellen van IM deskundigen. De voor de zware bergingen in te zetten bergingsbedrijven worden door Rijkswaterstaat op basis van eisen en criteria vanuit de branche geselecteerd.

Ambitie

De STIMVA heeft zich ten doel gesteld om de afhandeling van incidenten met vrachtauto’s (zoals ongevallen, gestrande vrachtauto’s, hoogtemeldingen of afgevallen lading) op het Nederlandse wegennet te verbeteren.

Dit tracht de stichting te bereiken door:

  1. Het bevorderen van de samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven;
  2. Het (laten) inrichten en (laten) exploiteren van een Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV);
  3. Het informeren van zowel de publieke als private sector over de mogelijkheden van Incident Management (IM) bij vrachtauto’s door middel van onder andere het ontwikkelen van opleidings- en promotiemateriaal;
  4. Toe te zien op de kwaliteit, snelheid en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van de hulpverlening bij incidenten, waarbij op enigerlei wijze vrachtauto’s zijn betrokken;
  5. Het verrichten van alle overige activiteiten die bevorderlijk zijn bij de realisatie van het doel van de STIMVA.

Samenwerking een succes

Door de samenwerking is de afhandelingsduur van incidenten met vrachtauto’s op autosnelwegen sterk teruggebracht, met gunstige effecten op de fileduur. Tegelijk heeft de structurele aandacht voor de wijze van incidentafhandeling geleid tot verdere professionalisering van de bergers. Uitbreiding van de IM-werkwijze naar andere wegen dan het huidige Nederlandse (hoofd)wegennet zal deze positieve effecten nog versterken. Natuurlijk zijn daarmee niet alle negatieve effecten als gevolg van incidenten waarbij vrachtauto’s zijn betrokken, te vermijden. Ze zijn wel steeds beter beheersbaar en kunnen steeds vaker worden geschaard onder de noemer ‘verantwoord ondernemersrisico’.

Volop ambities

Er valt nog steeds winst te behalen in incidentafhandeling. Een juiste uitvraag en goede registratie zijn daarbij de sleutelelementen. Tegelijk kan door de verdere inzet van technieken (zoals camera’s) de snelheid en volledigheid van de informatie nog verbeteren. De STIMVA kan ook een grotere rol spelen in de juiste, feitelijke berichtgeving over de omvang en de gevolgen van de incidenten met vrachtauto’s. Door deze ervaringen om te zetten in preventieve maatregelen draagt dit bij aan minder incidenten en schade, wat positief is voor alle partijen die betrokken zijn bij de wegtransportsector. En dit alles is ook weer goed voor de Nederlandse economie. Voor ons allemaal.

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation