English (United States) nl-NL
vrijdag 30 juli 2021

Vragen en antwoorden over de factuur van Eurocross Assistance

 

Q Wie is Eurocross Assistance?
A Eurocross Assistance is een alarmcentrale die met ca. 300 medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp verleent aan de klanten van onze opdrachtgevers die een medisch - of reisprobleem hebben (wereldwijd), bij pech of ongeval met de auto (Europa) of die hulp nodig hebben in en om het huis (Nederland). Zie ook onze website: www.eurocross.nl.

 

Q Waarom ontvangen wij een factuur van Eurocross Assistance
A In opdracht van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) is Eurocross Assistance per 1 juni 2012 het Centraal Meldpunt voor Vrachtautoberging (CMV). Dat betekent dat Eurocross vanaf deze datum alle meldingen aanneemt met betrekking tot incidenten met vrachtauto’s op het hoofdwegennet. Rijkswaterstaat heeft als wegbeheerder van het hoofdwegennet afspraken gemaakt om gestrande voertuigen zo snel mogelijk te verplaatsen naar een veilige plaats. Deze samenwerking wordt: ‘Incident Management’ genoemd en is de uitvoering van overheidsbeleid. Eurocross zet een gecontracteerd bergingsbedrijf in en, indien noodzakelijk, een imV3-deskundige. Zie ook: http://wetten.overheid.nl/BWBR0010437/

 

Q Waar zijn de kosten ‘inzetkosten imV3’ voor, wij hebben al bergingskosten betaald.
A imV3-deskundigen zijn experts op het gebied van schade aan voertuig, lading en/of milieu en adviseren hulpverleners en wegbeheerders over de manier van bergen bij ongevallen met vrachtwagens. De deskundige weegt het maatschappelijke belang van veilige en vlotte doorstroming van het verkeer af tegen het individuele belang van schade- en kostenbeperking en adviseert van daaruit over de wijze van. De kosten voor de inzet van deze imV3-deskundige worden aan u doorbelast. De imV3- deskundige is gemachtigd namens het Verbond Van  Verzekeraars en wordt erkend door de brancheverenigingen Als u voor imV3-advies verzekerd bent, kunt u de factuur doorzenden aan uw verzekeraar.

 

Q Wij waren niet op de hoogte gebracht van extra kosten die in rekening gebracht zouden worden.
A Iedere chauffeur die bij een incident is betrokken, krijgt van de weginspecteur of de berger een informatiebrief in de taal van zijn land. Er zijn twee brieven, waarbij er één uitleg geeft over de standaard afhandeling van een incident. De andere brief is een uitleg over versnelde berging en een advies voor eventuele schadeclaim. Deze brieven zijn hier te vinden.

 

Q Ik heb na stranding een eigen hulpdienst ingeschakeld. Is dit toegestaan?
A Indien naar het oordeel van Rijkswaterstaat sprake is van een gevaarlijke of doorstromingsbelemmerende situatie zal zij het CMV opdracht geven een berging op te starten. Dit kan ook worden besloten wanneer u reeds zelf een eigen hulpdienst hebt ingeschakeld. Door het opstarten van een CMV-berging is Rijkswaterstaat ervan verzekerd dat de weg het snelst veilig en beschikbaar is. Het gaat hierbij om de eerste berging naar een locatie waarbij het gevaar danwel de doorstromingsbelemmering niet aanwezig is. Na deze eerste berging kan uw eigen hulpdienst verder hulp verlenen (herstel, afsleep).

 

Q Mijn verzekeringsmaatschappij was verbaasd over deze kosten / is niet op de hoogte van deze kosten
A De STIMVA is een samenwerkingsverband met o.a. het Verbond van Verzekeraars. De grote vrachtauto- en transportverzekeraars zijn actief betrokken bij STIMVA. Verzekeraars zijn van deze regeling op de hoogte.

 

Q Wij hebben geen opdracht gegeven voor een deskundige ter plaatse.
A Opdracht hiertoe wordt gegeven door Rijkswaterstaat. In de volgende gevallen moet er een imV3-deskundige worden ingezet:
 • Geschaarde of gekantelde vrachtauto
 • Vrachtautobrand
 • Meerdere vrachtauto’s betrokken
 • Milieuschade
 • Diesel/olie lekkage
 • Afgevallen lading
 • Levende lading
 • Kostbare lading
 • ADR lading / gevaarlijke stoffen
 • Infrastructurele schade
 • Complexe situatie ter beoordeling van CMV.

 

Q Wij hebben geen schuld aan het ongeval, waarom krijgen wij een factuur.
A De schuldvraag speelt geen rol bij de inzet van een berger en/of imV3-deskundige. De kosten worden gedeeld onder de betrokken partijen mits er sprake is van een berging.

 

Q Kan ik het imV3-rapport ook in een andere taal ontvangen?
A Er wordt momenteel onderzocht of de rapportage ook in andere talen opgemaakt kan worden.

 

Q Ik heb een gestrande BE-combinatie (<3500 kg trekkend voertuig). Welke regeling is hierop van toepassing?
A CMV is in werking gesteld voor voertuigen die zwaarder zijn dan 3500 kg (in beladen toestand). Voor voertuigen die lichter zijn geldt een andere regeling. Welke regeling van toepassing is wordt per situatie geschat door de melder in kwestie (Verkeerscentrale, politiemeldkamer).

 

Q Ik heb na een afsleep van het bergingsbedrijf een factuur ontvangen die veel hoger is dan de factuur van een ander bergingsbedrijf die mij al eens eerder had weggesleept. Hoe kan dat?
A Rijkswaterstaat heeft contracten gesloten met verschillende bergingsbedrijven. De verschillende bergingsbedrijven hanteren vaak verschillende tarieven. Door het CMV worden de facturen gecontroleerd a) of deze voldoen aan de prijsafspraken en b) of de inzet en duur van de inzet van bergingsmateriaal en middelen conform de contractuele afspraken zijn geweest.

 

Q Ik haal mijn afgesleepte vrachtauto niet op bij de berger of wil de bergingskosten niet betalen; wat heeft dit voor gevolgen?
A

Het gevolg van het niet ophalen van uw voertuig kan leiden tot kostenverhogende omstandigheden zoals stallingskosten en waardebepalingskosten.

Daarnaast kan bij het uitblijven van betaling worden overgegaan tot verkoop of vernietiging van het voertuig. Eventuele opbrengsten zullen worden verrekend met de openstaande kosten. 

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation