en-USnl-NL
Friday, March 5, 2021

Proef invoering landelijk uniform tarief IM-pechverplaatsing.

De Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA), een samenwerking tussen de wegbeheerders, de verzekeraars en de transportsector, heeft tot doel de afhandeling van incidenten met vrachtauto’s te verbeteren om daarmee de veiligheid en doorstroming op het hoofdwegennet bevorderen.

Door uitvoering van de proef, wil de STIMVA de verbinding leggen tussen het Incident Management proces en het private pechhulpverleningsproces en de effecten hiervan in kaart brengen. Dit om, in de toekomst, te komen tot verdere professionalisering van incidentafhandeling en nauwere samenwerking tussen de private pechhulpverleners en Rijkswaterstaat. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de ‘veiligheid’ en ‘doorstroming’.

De proef vindt plaats in de periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 en heeft enkel betrekking op vrachtauto’s (>3500 kg GVW). Tijdens de proef worden stilgevallen vrachtauto’s voor een landelijk uniform tarief (€ 450,00, excl. BTW) door een gecontracteerde IM-berger verplaatst naar een eerstvolgende veilige locatie of locatie van het servicebedrijf binnen een straal van 25km vanaf de strandinglocatie. De pechhulpverleners gaan hierbij actief melding doen aan Rijkswaterstaat van stilgevallen vrachtauto’s waarbij sprake is van een onaanvaardbaar risico ten aanzien van de verkeersveiligheid en/ of verkeersdoorstroming. Het uniforme tarief voor IM-pechverplaatsingen geld enkel voor situaties welke relatief eenvoudig te bergen zijn.

De proef vindt plaats binnen de kaders van de Beleidsregels Incident Management Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat fungeert hierbij als opdrachtvertrekker, het Centraal Meldpunt Vrachtauto’s schakelt de gecontracteerde IM-berger in, de IM-pechverplaatsing wordt uitgevoerd door de IM berger. De kosten voor de inzet van de IM-berger worden doorbelast aan de kentekenhouder van het gestrande voertuig.

Gedurende en na afloop van de pilot worden de effecten continue gemonitord en geëvalueerd. Na afloop van de pilot neemt de STIMVA een besluit over het verdere traject. Per 1 januari 2016 wordt de proef beëindigd en zullen weer de reguliere tarieven en afspraken tussen Rijkswaterstaat en de gecontracteerde IM bergers gelden.

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation