en-USnl-NL
Friday, March 5, 2021

Incident Management Vrachtauto's - LVR-regeling

Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) is via de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) een dringend beroep gedaan op vrachtautoverzekeraars (en leden van transportorganisaties) om zich te houden aan de Beleidsregels Incident Management van VenW, waarin nadrukkelijk is opgenomen dat eigenaren van vrachtauto’s worden opgeroepen om zich te onthouden van het zelf opstarten van bergingsactiviteiten om de gecoördineerde aanpak via het Centraal Meldpunt Vrachtauto’s (CMV) niet te doorkruisen.

In de afgelopen periode is het diverse malen voorgekomen dat een al door het CMV opgestarte berging niet kan worden uitgevoerd of zelfs wordt afgebroken, omdat de eigenaar/houder van het voertuig via de alarmcentrale van de verzekeraar ook een bergingsbedrijf heeft ingeschakeld en het bergingsbedrijf (zelf vaak ook CMV-berger) het door het CMV ingeschakelde bedrijf zeer dringend verzocht de berging te staken. In de praktijk leidt dit soort situaties tot grote frustraties tussen eigenaren en bergingsbedrijven en tot onnodige en ongewenste langere stremming van het wegennet. Dit is een zeer ongewenste ontwikkeling, die bovendien extra loze ritten voor door het CMV ingestelde bedrijven veroorzaakt, die overigens wel door Rijkswaterstaat betaald dienen te worden. De Beleidsregels Incident Management behelzen in het kort dat een eerste berging op aanwijzen van de politie of de wegbeheerder wordt opgestart en uitgevoerd door het CMV en het door hem ingeschakelde bergingsbedrijf. Na uitvoering van deze eerste berging kan de eigenaar/houder zelf afspraken maken inzake het doortransport/tweede berging c.q. reparatie van de vrachtauto ter plekke. Indien de eigenaar dit wenst kan hij ook rechtstreeks op maat afspraken maken met het door het CMV ingeschakelde bergingsbedrijf. Het CMV ontvangt van het bergingsbedrijf de factuur, die - vermeerderd met de kosten van een eventuele inzet van een Salvage Transport Incident (STI-)deskundige - aan de eigenaar/houder van de vrachtauto wordt aangeboden. Om het succes van de publiekprivate samenwerking op het gebied van Incident Management tussen Rijkswaterstaat, alarmcentrales, bergingsbedrijven en verzekeraars te waarborgen moet het probleem van het zelf inschakelen van bergingsbedrijven door eigenaren/houders van vrachtauto’s op korte termijn wordt opgelost. Wij verzoeken de betrokken verzekeraars en alarmcentrales dan ook de (interne) procedures aan te passen aan de landelijke CMV-regeling voor wegen waarop incident management van toepassing is. E.e.a. laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van (de leden van) vervoerdersorganisaties om conform de Beleidsregels Incident Management te handelen, als het niet op de polis gedekte evenementen betreft.

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation