en-USnl-NL
Friday, March 5, 2021

Quick Scan Vrachtwagenongevallen

In oktober 2005 is een quick scan uitgevoerd naar vrachtwagenongevallen op het hoofdwegennet en de invloed op filevorming. Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de perceptie dat door een toenemend aantal ongevallen met vrachtauto´s het hoofdwegennet geconfronteerd wordt met meer langdurige files.

Samenvatting Quick Scan Vrachtwagenongevallen

(Het volledige document is hier te downloaden)

In de media is de afgelopen maanden veel aandacht geweest voor een aantal ernstige ongevallen met vrachtauto’s. Hierdoor is het beeld ontstaan dat het aantal ongevallen met vrachtauto’s sterk is toegenomen met bijbehorende gevolgen voor de doorstroming van het verkeer.

Het ministerie van V&W (het VCNL) heeft een quick scan uitgevoerd naar het aantal vrachtautoongevallen in de eerste helft van 2005. Doelstelling van de quick scan is inzicht te krijgen in het aantal ongevallen met vrachtauto’s op het hoofdwegennet en de daarbij behorende filevorming en inzicht krijgen in concrete mogelijkheden om vrachtauto-ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen voor de weggebruiker zoveel mogelijk te beperken. Tevens is gekeken naar de ontwikkeling van vrachtauto-ongevallen in ons omringende landen.

In de Tweede kamer zijn n.a.v. de berichtgeving in de pers in de afgelopen zomer kamervragen gesteld (Tweede Kamerlid van Hijum) over het aantal ongevallen met vrachtauto’s en mogelijke invloedsfactoren hierop.

Op basis van de uitgevoerde quick scan kunnen we concluderen dat er in de eerste helft van 2005 geen sprake is van een exceptionele toename van het aantal meldingen bij het CMV van ongevallen met vrachtauto’s (2004: 418 CMV-ongevallen; 2005: 454 CMV-ongevallen). De toename van het aantal ongevallen ligt in lijn met de gemiddelde jaarlijkse stijging van het aantal ongevallen.

Gemiddeld is sprake van een jaarlijks voortschrijdende toename van de omvang van het vrachtverkeer en daarmee een toename van het aantal meldingen van ongevallen met vrachtauto’s. De toename van het aantal ongevallen met vrachtauto’s in de eerste helft van 2005 (9%) ligt echter lager dan de gemiddelde jaarlijks voortschrijdende toename (11%) in de eerdere jaren (2001 tot en met 2004). Zie hiervoor hoofdstuk 5.1.1. In een vergelijking tussen de voortschrijdende toename in de eerste helft van 2005 van het aantal meldingen van ongevallen met vrachtauto’s (454 CMV-meldingen, 9% toename) en de voortschrijdende toename van aantal ongevallen met personenauto’s (10264 CMI-meldingen, 7% toename) zien we nagenoeg eenzelfde beeld. In de ons omringende landen zien we, op basis van inschatting door deskundigen, een toename van het aantal vrachtauto-ongevallen in België en Engeland, en een afname in Frankrijk en Duitsland. Opvallend is dat in de omringende landen weinig actuele cijfers beschikbaar zijn.

In het afgelopen jaar is in het algemeen sprake van een toename van het totaal aantal files op het Nederlandse hoofdwegennet. Het aandeel van files als gevolg van ongevallen (personenauto- én vrachtauto-ongevallen t.o.v. overige oorzaken) neemt in absolute zin eveneens elk jaar toe (januari-juni 2004: 1931 files a.g.v. ongevallen; januari-juni 2005: 2016 files a.g.v. ongevallen). Relatief neemt het aantal files als gevolg van ongevallen echter steeds verder af (januari-juni 2004: 10,6%; januari-juni 2005: 9,7%). Zie hiervoor hoofdstuk 5.1.3. Kijken we naar de ontwikkeling van het aantal files als gevolg van ongevallen dan is er sprake van een jaarlijkse toename in aantal, duur, gemiddelde lengte en de filezwaarte (aantal files maal lengte en duur). Echter in de eerste helft van 2005 is een beduidend lager aantal files als gevolg van vrachtauto-ongevallen opgetreden (januari-juni 2004: 94 vrachtauto-ongevallen; januari-juni 2005: 73 vrachtauto-ongevallen). Weggebruikers hebben in de eerste helft van 2005 gemiddeld ongeveer even lang in de file gestaan dan in het voorafgaande jaar als gevolg van een vrachtauto-ongeval, en ook de gemiddelde lengte van de files is nagenoeg hetzelfde gebleven. De gemiddelde filezwaarte als gevolg van een vrachtauto ongeval is in de eerste helft van 2005 echter afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren (gemiddelde zwaarte 2004: 639; Ministerie van Verkeer en Waterstaat 7 Quick scan vrachtauto-ongevallen op het hoofdwegennet gemiddelde zwaarte 2005: 616). Het is niet bekend wat hiervan de oorzaak is. Dit zal nader onderzocht moeten worden. Om een beeld van de oorzaken van vrachtauto-ongevallen te krijgen is een dossier analyse van een 100-tal vrachtauto-ongevallen uitgevoerd (zogenaamde CMV meldingen, waarbij de STI deskundige (Salvage Transport Incident) is ingezet). Het hier geschetste beeld is dan ook indicatief en is niet wetenschappelijk onderbouwd. In het reeds genoemde uitgebreidere vervolgonderzoek zal dit nader worden onderzocht.
Desalniettemin vallen een aantal zaken op:

  • Een groot deel (59%) van de oorzaken van vrachtauto-ongevallen wordt in de CMV dossiers beschreven als zijnde een handelingen en/of de toestand van de vrachtautochauffeur. Dit wordt min of meer ondersteund door het feit dat 67% van de gekantelde vrachtauto’s op een rechte weg kantelt (waarom de chauffeur zo handelde wordt echter niet duidelijk uit de dossiers).
  • Bij vrachtauto-ongevallen is ongeveer 73% van de vrachtauto’s afkomstig uit Nederland (dit zegt echter niets over de nationaliteit van de chauffeurs).

Het verdient de aanbeveling om een beter inzicht te krijgen in een aantal internationale ontwikkelingen (verhuizen van West-Europese transporteurs naar Oost-Europa) om te kijken of hier mogelijke verbanden/verklaringen voor de oorzaken van vrachtauto-ongevallen gevonden kunnen worden. Wat dit alles betekent voor de perceptie van de weggebruiker is op dit moment onduidelijk. In het uitgebreide onderzoek dat volgt zal hier expliciet aandacht aan worden besteed.

Gesprekken met de branche en verzekeraars hebben opgeleverd dat de branche zeker bereid is om samen met de overheid op te trekken ter voorkoming van vrachtauto-ongevallen. Ook het O.M. en het KLPD willen hieraan binnen hun handhavende taak meewerken. Noodzakelijk is daarvoor dat er een nog beter inzicht in de oorzaken van ongevallen wordt verkregen.

Voor wat betreft de afhandeling van vrachtauto-ongevallen valt op dat hierbij vele diensten met even zovele verantwoordelijkheden betrokken zijn. Er is niet één dienst duidelijk verantwoordelijk voor de afhandeling. Rijkswaterstaat heeft in het verleden in het kader van het verbeteren van de doorstroming het instrument Incident Management ontwikkeld waarbij de onderlinge samenwerking van de betrokken diensten beter op elkaar wordt afgestemd. Hierbij worden de verantwoordelijkheden van de diensten in tact gelaten. De resultaten van deze verbeterde samenwerking zijn gunstig. Het toepassen van Incident Management op het hoofdwegennet heeft voor personenauto incidenten een tijdswinst opgeleverd van 15-20 minuten en voor vrachtauto incidenten een tijdswinst van 60-90 minuten.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren diverse projecten gestart om haar rol als wegbeheerder een meer op de gebruikersgerichte invulling te geven en de doorstroming van het verkeer centraal te positioneren. Rijkswaterstaat is op 1 oktober gestart met een proef, waarbij wrakken als gevolg van ongevallen structureel versneld worden geborgen, dit om de maatschappelijke baten en economische kosten (voor de transporteur/wegbeheerder) beter inzichtelijk te maken.

Er is echter in de afhandeling van ongevallen nog meer winst te behalen (op het gebied van de maatschappelijke baten als gevolg van een betere doorstroming) indien de wetgeving rondom de afhandeling van ongevallen “slimmer en beter afgestemd” wordt met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie op het gebied van het uit te voeren sporenonderzoek en bijvoorbeeld het vervoer van verkeersdoden.

Tijdens deze quick scan is opgevallen dat er al vele initiatieven lopen om het aantal ongevallen met vrachtauto’s te beperken. Door al deze onderzoeken met elkaar te verbinden kan al veel winst geboekt worden.

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation